ЗА УЧИЛИЩЕТО..

ПРЕПОДАВАТЕЛИ, които тази година имат големия принос за полагането на основите на БНУ “Васил Левски”- Кеймбридж

- Тюркян Али - Учител по български език и литература
- Петко Петков - Учител по български език и литература
- Кремена Петкова - Учител педагог
- д-р Милена Георгиева - Ръководител на групата “Жълтоклюно патенце“
- Надя Манолова - Асистент преподавател
- София Стоянова - Асистент преподавател
- Ася Пенчова - Учител педагог
- Николай Пеев - Учител по история и география

Родителски Съвет

1. Михаил Стоянов
2. Д-р Огнян Иванов
3. Надежда Манолова
4. Диляна Мерев
5. Диляна Итева
6. Петър Кабасакалов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 от 29 май 2018 година ЗА БЪЛГАРСКИТЕ НЕДЕЛНИ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т   С Ъ В Е Т   П О С Т А Н О В И:
Чл. 10. (1) Към българските неделни училища в чужбина се създават родителски съвети за подпомагане дейността на училището.
(2) Родителите или лицата, упражняващи родителски права на децата/учениците, избират на събрание родителски съвет и приемат правила за организацията и дейността му с обикновено мнозинство от присъстващите. Събранието се счита за редовно проведено, когато на него присъстват родителите/лицата, упражняващи родителски права, на повече от половината на обучаващите се в училището деца/ученици. Участието на родителите/лицата, упражняващи родителски права, може да бъде дистанционно.
(3) Родителският съвет се състои най-малко от трима членове – родители/лица, упражняващи родителски права, на децата/учениците в българското неделно училище в чужбина, които избират председател помежду си.
(4) Членовете на родителския съвет не участват в управлението на организацията.
(5) Родителският съвет:
1. осъществява наблюдение върху дейността на училището, включително относно законосъобразното и целесъобразното разходване на средствата;
2. обсъжда и прави предложения за решаването на текущи проблеми на училището;
3. съдейства за осъществяването на обучението и за включване на родителите при организиране на допълнителните училищни дейности за съхраняване на националното самосъзнание, култура и традиции.
(6) Родителският съвет заседава най-малко три пъти годишно, за което се отправя покана за участие до задграничното представителство на Република България в съответната държава. В заседанията участва представител на организацията по чл. 1, ал. 1.
(7) Родителският съвет изготвя годишен доклад със становище за резултатите от дейността на българското неделно училище.
(8) Годишният доклад се изпраща в Министерството на образованието и науката с копие до задграничното представителство на Република България в съответната държава на хартиен носител и/или в електронен вид до 30 юли.

Copyright Nick Solutions 2023